مسابقات بین المللی جادوی فناوری

اپتک پس از سالها برگزاری مسابقات فناوری اطلاعات در هندوستان هم اینک اقدام به برگزاری مسابقات بین المللی جادوی فناوری یا TECH WIZE نموده است .

همایش انیمیشن

همایش آشنایی با دوره جامع انیمیشن

برگزاری دوره جامع بین المللی زبان انگلیسی آکادمی اپتک

برگزاری دوره جامع بین المللی زبان انگلیسی آکادمی اپتک

مسابقات بین المللی جادوی فناوری

اپتک پس از سالها برگزاری مسابقات فناوری اطلاعات در هندوستان هم اینک اقدام به برگزاری مسابقات بین المللی جادوی فناوری یا TECH WIZE نموده است .

برگزاری دوره جامع بین المللی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی با همکاری دانشگاه شیراز

برگزاری دوره جامع بین المللی فناوری اطلاعات گرایش برنامه نویسی با همکاری دانشگاه شیراز

برگزاری دوره جامع بین المللی انیمیشن با همکاری دانشگاه شیراز

برگزاری دوره جامع بین المللی انیمیشن با همکاری دانشگاه شیراز